2009-03-20
CZYM JEST TEATR?
CZYM JEST TEATR? więcej »

zobacz archiwum »...

 Kontakt ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se - teatrperse@gmail.com

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP 

 
 
 
 
 

Rozwój oferty kulturalno–edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
 

  

Beneficjent: Gmina Miasto Płock 

Wartość całkowita projektu: 5 039 263,82 PLN 

Wnioskowane dofinansowanie: 2 782 850,00 PLN - 69,99 % kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. 

  

Termin realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. 

  

Cel główny projektu: zwiększenie atrakcyjności i poprawa jakości oferty kulturalno - edukacyjnej Płocka. 

Cele szczegółowe: 

      Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 

      Poprawa warunków technicznych umożliwiających efektywne realizowanie misji kulturalnej i rozwijanie oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie miasta Płocka. 

      Upowszechnianie kultury lokalnej poprzez zakup i wykorzystanie niezbędnego wyposażenia oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych, niezbędnych do wdrożenia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. 

      Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw kulturalnych jako czynnika rozwoju społecznego. 

Zakres projektu obejmuje prace budowlano-montażowe związane z adaptacją istniejącego budynku przy ul. Jakubowskiego w Płocku wraz z kompleksowym dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi, zakup wraz z montażem niezbędnych środków trwałych i wyposażenia służących działalności kulturalnej, działania informacyjno-promocyjne projektu. 

  

Partnerzy projektu: 

1.  Stowarzyszenie Teatr Per Se 

2.  Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers 

Dane kontaktowe: 

Urząd Miasta Płocka, 

Stary Rynek 1, 09-400 Płock 

Budynek E, pok. 39 

tel.: 024 367 17 24 

e-mail: agnieszka.agacinska@plock.eu 

  

Godziny pracy: 

poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00 

czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00 

  

  

  

 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Teatr Per Se 
jest Organizacją Pożytku - Publicznego
Przekaż 1 %     KRS: 0000271735

 

FILMY

2013 - DNIEM I NOCĄ
2014 - PODWÓRKO KUGLARZY
2015 - TV TEATRO
MARATON TEATRALNY - REPORTARZ
PAN TOM BUDUJE DOM -  ZAPROSZENIE
 TELEDYSK - FLESZ
OBYWATEL PŁOCK - EPOS MŁODEGO APATRYDY
WARSZTATY FILMOWE - PIOTR MATWIEJCZYK
Timelapse ze spektaklu pt. "MONITORING TRANSPARENTNOŚCI HOMO ESTETICUS" 9 - 10 sierpnia 2013, Płock 
Obcy 24h per se empatyczne etiudy użytkowe 
 
 Kontakt ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se - teatrperse@gmail.com

CZYM JEST TEATR?
CZYM JEST TEATR? więcej »

Copyrights © 2008 Per Se.  Wykonanie strony internetowe Medier & Netivia