Stowarzyszenie Teatr Per Se

Stowarzyszenie Teatr Per Se

Działanie na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, -propagowanie twórczości teatralnej i twórczości pokrewnych bezpośrednio związanych z twórczością teatralną, -rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań, na rzecz rozwoju twórczości teatralnej i kulturalnej, -wspierania organizacyjnego i rzeczowego osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania z taką twórczością związane, -budowanie wizerunku stowarzyszenia jako miejsca atrakcyjnego kulturalnie.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ORGAN REPREZENTACJI

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. W szczególnych sytuacjach do reprezentowania stowarzyszenia jest upoważniony prezes lub wiceprezes jednoosobowo, bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie. Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

KOMISJA REWIZYJNA

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA